Trabzon Valiliği
Trabzon Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Trabzon Valiliği
Trabzon Valiliği
Kooperatiflerde Ana Sözleşme Değişiklikleri

 

Kooperatif Anasözleşme Değişikliği (Madde Tadili) İşlemleri

 

KOOPERATİF ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ (MADDE TADİLİ)  İŞLEMLERİ

Kooperatif iş ve işlemleri ile ilgili ihtiyaç duyduğunuz konularda aşağıda isimleri verilen personellerimizden bilgi alabilirsiniz.

 

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARININ ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ (MADDE TADİLİ) İŞLEMLERİ

            1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 3. Maddesinin son fıkrasında belirtilen “Anasözleşme değişiklikleri de kuruluştaki usullere bağlıdır” hükmü uyarınca Yapı Kooperatiflerinin ana sözleşmelerinde unvan, merkez, süre, amaç ve faaliyet konuları ile sermaye değişikliğine ilişkin işlemler Valiliğimizce ( Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) yapılır. Bunların dışında yapılacak Anasözleşme Madde Tadili işlemeleri Bakanlığımız (Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü) tarafından gerçekleştirilmektedir.

Anasözleşme Değişikliği (Madde Tadili): Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat edilir. (EK-1)

 Dilekçe ekinde;

          a)  Değiştirilmesi düşünülen maddenin eski ve yeni şeklinin karşılıklı olarak 6(altı) nüsha halinde yazılmış ve yönetim kurulunca imzalanmış metni, (EK-2)

         b) Ana Sözleşme değişikliğinin gerekçesini içeren noter tasdikli yönetim kurulu kararı,

         c)Kooperatifin en son durumunu gösterir genel durum bilgi formu, (EK-3)

         d) Kooperatifin kuruluş işlemlerinin yayınlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya fotokopisi,

         e) Halen yürürlükte bulunan kooperatif ana sözleşmesinin Bakanlıkça onaylı aslı veya fotokopisi,

         f) Mevcut Yönetim Kuruluna ait noter onaylı imza sirküleri ve yönetim kurulu yetki belgesinin

            Ana Sözleşmede gösterilen faaliyet süresinin değiştirilmesine ilişkin taleplerin değerlendirilmesi ile ilgili olarak; kooperatifin süresinin dolmamış olması gerekmektedir. Kooperatifin süresinin dolmuş olması durumunda mahkemeden alınacak kooperatifin faaliyette olduğuna dair tespit kararının sunulması gerekmektedir.

Kooperatif merkezinin, unvanının ve her bir ortağın taahhüt edeceği pay miktarının değiştirilmesi taleplerinde; Anasözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararında ilgili madde değişikliklerinin belirtilmiş olması gerekmektedir

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kooperatif Anasözleşme değişiklik iznini müteakip, ilk genel kurul toplantısında gündeme eklenerek görüşülüp kabul edildikten sonra genel kurul tutanağına yazılır. Bağlı bulunduğu Ticaret Sicil Memurluğuna tescil ve Ticaret Sicil gazetesine ilan ettirilir. Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanan ilanın bir sureti Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir.