Trabzon Valiliği
Trabzon Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Trabzon Valiliği
Trabzon Valiliği
Kooperatifler İle İlgili Form ve Raporlar

  

KOOPERATİFLERİN DİKKATİNE

GENEL KURUL YAPMAK İÇİN YAPILAN MÜRACAATLARDA

GENEL KURULUN YAPILACAĞI YERİN;

MAHALLE, CADDE , SOKAK, İNA NUMARALARININ, YAZILMASINA…

GENEL KURUL YAPILACAK YERİN BELİRLENMESİNDE

İLETİŞİMİN SAĞLANABİLMESİ İÇİN

SABİT VE CEP TELEFON NUMARASI İLE

HABERLEŞECEK YETKİLİNİN İSMİNİN

TALEP YAZISINDA BELİRTİLMESİNE, DİKKAT EDİLMESİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR 

GENEL KURUL ÖNCESİ VE SONRASI

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE VERİLECEK EVRAKLAR

GENEL KURUL ÖNCESİ;

1- Genel kurul için temsilci talebi dilekçesi (Genel kuruldan en az 15 gün önce)

2- Çağrı için alınan kararın örneği (Yönetim kurulunca aslı gibidir imzalı örneği)

3- Çağrıyı yapanların yetkili olduklarını gösterir belge veya gazete (Ticaret Sicil Müdürlüğünden)

4- Toplantı gündemi (Yönetim kurulunca aslı gibidir imzalı örneği)

5- Vezne alındısı makbuzu (Temsilci ücreti, hafta içi 56,10 TL,hafta sonu 112,20 TL’lik dekont aslı) (Defterdarlık Hızırbey vergi dairesi muhasebe müdürlüğüne yatırılacak.)

6- Sicil Tasdiknamesi, (Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınacak)

7- Yönetim kurulu yıllık çalışma raporu (Yönetim kurulunca imzalı)

8- Denetim kurulu raporu (Denetim kurulunca imzalı)

9- Kooperatifbilgi formu, (Yönetim kurulunca imzalı)

10- Yönetim Kurulu Karar defterine ait ilgili hesap döneminin sonunda Noterce yapılan kapanış tasdikini içeren sayfanın fotokopisi

 

NOT : Toplantıya Müracaat dilekçesi ve ekleri Kooperatifler Kanununun 45. ve Anasözleşmenin 30.Maddesine istinaden toplantıdan 15 gün önceden İl Müdürlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

LÜTFEN BAŞVURU EVRAKLARINIZI KONTROL EDİNİZ

GENEL KURUL SONRASI;

1- Çağrı listesi (Genel Kurul tarihinden 32 gün önce ortaklara tebliğ (yönetim kurulunca imzalı liste)

2- Toplantı tutanağı aslı (Divan başkanı, katip üyeleri vebakanlık temsilci imzalı)

3- Hazirun cetveli (Yönetim kurulu, divan başkanı, katip üyeler ve bakanlık temsilcisi imzalı liste)

4- Bilanço ve gelir-gider cetveli (yönetim kurulunca imzalı )

5- Bilanço için 68,70 TL damga vergisi makbuzu aslı

6-Gelir gider tablosu 32,90 TL. damga vergisi makbuzu aslı (Kapanışlarda alınmayacak)

7- Yevmiye defterinin son kayıt ve noterce yapılan kapanış tasdikli sayfası, (Noter onaylı )

8- Kooperatif ve üst kuruluşları genel durum bildirim formu

 

 

47.MADDEYE  GÖRE MÜRACAAT 

DENETLEME KURULU RAPORU

DURUM BİLDİRİM FORMU

HAZİRUN CETVELİ

İLAN

İSTENEN BELGELER

KURULUŞ BAŞVURU MÜRACAAT  DİLEKÇESİ

MAL BİLDİRİMİ

MÜRACAAT DİLEKÇESİ

TAAHHÜTNAME

TOPLANTI TUTANAK ÖRNEĞİ

VEKALETNAME

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU